Phân Tích Cơ Bản

Chỉ số EPS của cổ phiếu, ý nghĩa trong đầu tư chứng khoán

Chỉ số EPS của cổ phiếu earnings per share. Chính là lợi nhuận sau thuế của công ty phân bổ trên một cổ phiếu thông thường đang được lưu hành

Xem thêm